Topklas, José

De Topklas:
Wat is de Topklas:
De Topklas is een faciliteit die door de Gemeente Helmond gefinancierd wordt.
Er wordt een gevarieerd taalaanbod met motiverende werkvormen aangeboden.
Hoe komt een kind in de Topklas
De doelgroep bestaat uit leerlingen die de potentie hebben voor vmbo-t, havo of vwo uitstroom maar die door een taalachterstand belemmerd worden. Op rekengebied moet de leerling op niveau zitten.
KC Rijpelberg heeft gekozen voor een deeltijdvariant en daarom komen de leerlingen minimaal 8 uur naar de Topklas. De groep bestaat uit maximaal 10 leerlingen.
Wat wordt er aangeboden:
Woordenschat, begrijpend lezen, schriftelijke- en mondelinge taalvaardigheid. Het gaat om motiverende creatieve werkvormen die de leerlingen op een hoger niveau brengen. Ook aanleren en toepassen van kennis en (studie)vaardigheden is hierin belangrijk.
Begrijpend lezen wordt aangeboden via Close Reading teksten die door de leerkracht worden voorbereid. Regelmatig worden de teksten met een thema aangeboden waardoor de kennis van aardrijkskunde, geschiedenis en biologie gekoppeld kan worden.
Bij Close Reading wordt dezelfde tekst in drie sessies aangeboden maar op een andere manier behandeld. Sessie 1 gaat over: Wat zegt de tekst, sessie 2: Hoe wordt het in de tekst gezegd, sessie 3: Wat betekent de tekst.
Omgang met elkaar, regels en afspraken
In het begin van het schooljaar besteden we extra tijd om samen een groep te vormen. We starten met de gouden weken. Met elk kind wordt een gesprek gevoerd waarin de verwachtingen en doelen besproken worden. We bespreken de regels van de school en maken onze eigen klassenregels met elkaar.
Waar besteden we nog meer aandacht aan
We besteden aandacht aan de executieve functies. Zo vult de leerling samen met de leerkracht een taalwiellijst in waarin inhibitie, werkgeheugen, emotieregulatie, volgehouden aandacht, taakinitiatie, planning, organisatie, timemanagement, flexibiliteit, doelgerichtheid en metacognitie aan de orde komen. Dagelijks doen we een spel om de executieve functies te versterken. Na het kindgesprek wordt uit de executieve functies een kaartje gekozen waarop het doel staat waaraan de leerling in een periode van 8 weken gaat werken.
Presentaties:
In de Topklas geven leerlingen per jaar meerdere presentaties die ondersteund worden door een Powerpoint presentatie. Dat kan zijn over een boek, een verplicht of een eigen gekozen onderwerp. Het doel is om bij de leerlingen een goede mondelinge vaardigheid te ontwikkelen.
Activiteiten:
In het kader van adaptief onderwijs  zijn er in paar momenten in het schooljaar waarop we erop uit trekken met de Topklas voor woordenschatontwikkeling. De ouders en leerkrachten van de eigen groep worden hiervan vooraf op de hoogte gesteld.
Organisatorische zaken:
De afspraak is dat de leerlingen zo min mogelijk de Topklas verzuimt. In overleg met de leerkrachten van de groep kan hier een uitzondering op gemaakt worden.
Ouders worden tweemaal per jaar voor een gesprek uitgenodigd. Ouders hebben dus naast het gesprek met de eigen leerkracht van groep 7 ook een gesprek met de leerkracht van de Topklas. Er is tussen de leerkracht van de Topklas en de eigen groepsleerkracht regelmatig contact over de vorderingen van de leerling.