MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een afvaardiging van ouders en personeel, die om de twee jaar gekozen dient te worden. De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden met betrekking tot de school. We maken daarbij onderscheid in het adviesrecht en het instemmingsrecht.

De MR kan onder andere adviseren bij:
Aanstellingen, taakverdeling en eventueel ontslag van het personeel
Materiële exploitatie, zoals belangrijke verbouwingen

  • Het beleid tot instandhouding van de openbare scholen (bijvoorbeeld bij fusie)

De MR heeft instemmingsrecht t.a.v. bijvoorbeeld:

  • Vaststellen of wijzigen van het schoolwerkplan
    Ondersteuning door ouders of vrijwilligers
    Het beleid m.b.t. gezondheid en veiligheid

Daarnaast is de MR bevoegd om ongevraagd advies uit te brengen of voorstellen te doen aan het bestuur (initiatiefrecht). Samenvattend kan worden gezegd dat de taak van de MR is: Het opkomen voor het belang van de school en overleg voeren met het bevoegd gezag over het beleid en het functioneren van de school.
Het Openbaar Basisonderwijs Helmond heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Die raad houdt zich bezig met bovenschools beleid.
Namens onze school hebben Tanja Gabriëls (leerkracht) en Silvia van der Hoeven (ouder) zitting in de GMR.

De oudergeleding van de MR bestaat uit:

- Patrick Cornelissen
- Debbie Vesters

De personeelsgeleding van de MR bestaat uit:

- Gerlaine van Dijk
- Jaimy Verheijen

Via de onderstaande link kunt u de notulen van de laatste vergaderingen  downloaden.
15-09-2021
11-11-2021