Visie van de school

Kindcentrum Rijpelberg: de kracht van samen!Kindcentrum Rijpelberg biedt opvang en onderwijs aan kinderen van 0 tot 12 jaar binnen een multifunctionele accommodatie. Het vormt het hart van de wijk. Onze kinderen met en zonder speciale zorgbehoeften groeien en ontwikkelen zich samen in een speelleeromgeving. De kinderen gaan op een respectvolle wijze om met mensen van andere culturen, andere denkwijzen en andere inzichten. Samen met ouders, mensen uit de wijk, externe partners vormen we een web rondom de kinderen. Zo zorgen we voor een doorgaande lijn en een stabiele basis.


In ons kindcentrum gaan we uit van een aantal krachten:
 
  • de kracht van jezelf te zijn
In ons kindcentrum kunnen kinderen, medewerkers en ouders zichzelf zijn. Er heerst een open sfeer waarbinnen iedereen zich welkom voelt, zijn bijdrage levert en bij elkaar terecht kan. Hier voelt iedereen zich veilig, geborgen en gezien. In contact met onze medewerkers ontwikkelen de kinderen zelfvertrouwen en bouwen ze weerbaarheid op. Vanuit vertrouwen in zichzelf leggen kinderen contact met anderen. Ze leren zich in te leven in anderen om hen beter te begrijpen. Deze wisselwerking tussen henzelf en anderen zorgt ervoor dat ze groeien en zichzelf beter leren kennen. Samen met hun ouders, de wijk en andere partners ondersteunen we de kinderen in hun ontwikkeling.

 
  • de kracht van eigenaarschap

Binnen een duidelijk kader met waarden en normen nodigen we kinderen uit om actief inbreng te hebben, initiatief te tonen, het beste van zichzelf te laten zien en verantwoordelijkheid te nemen. Van jongs af aan stimuleren we de kinderen om zelf aan te geven wat hun ontwikkel- en leerbehoefte is, wanneer ze troost, aandacht, begeleiding, ondersteuning of instructie nodig hebben. Medewerkers begeleiden de kinderen op een manier die hen leert om het ook zelf te doen en te kunnen. In gesprek met kinderen leren we hen zelf hun werk op zijn waarde te schatten. Op die manier zijn ze eigenaar van hun eigen leren. We moedigen samenwerking aan en ook van en met elkaar leren en spelen. Verschillen zien we als kansen: doordat we anders zijn, hebben we elkaar iets te bieden. Kinderen leren vanuit hun eigen kracht een bijdrage te leveren aan de maatschappij.
 
  • de kracht van verschil

Ieder kind is anders. Het ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, speelt en leert op zijn eigen manier. We kijken gericht naar kinderen om te ontdekken hoe wij voor hen van toegevoegde waarde kunnen zijn. In ons kindcentrum creëren we een uitdagende speel-leeromgeving passend bij hun ontwikkeling. We maken gebruik van verschillende leerbronnen en leren verantwoord om te gaan met de digitale wereld en maken gebruik van nieuwe technologie en media. De kinderen ontwikkelen behalve een stevige basis op taal, rekenen en wereldoriëntatie ook vaardigheden zoals probleemoplossend denken en handelen, kritisch denken, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulatie. We bieden hen de ruimte, omringd door deskundige medewerkers, om zelf te proberen, te ontdekken, spelenderwijs te leren en te groeien.

 
  • de kracht van je talent


Ieders talent doet ertoe. In ons kindcentrum ontdekken, ontwikkelen en benutten we talenten van kinderen, medewerkers en partners. Het gaat zowel om talenten op leergebied, sociaal-emotioneel, motorisch, sportief, technologisch als creatief gebied. Binnen ons kindcentrum worden kinderen uitgedaagd om te ontdekken hoe muziek, kunst en cultuur voor hen van betekenis kunnen zijn. Deze zijn noodzakelijk om jezelf te leren kennen en te uiten. We bieden samen met de opvang en andere partners een ruim aanbod aan activiteiten voor, tijdens en na schooltijden waardoor kinderen ontdekken waar ze echt goed in zijn. Ze worden begeleid en gestimuleerd om gebruik te maken van hun unieke kwaliteiten en mogelijkheden.

 
  • de kracht van taal

Wij zijn een taalcentrum met taalexperts en werken hard aan een goed taalvaardigheidsniveau van alle kinderen. Taal en communicatie zijn cruciaal om te kunnen functioneren in en deel te nemen aan de maatschappij. Taal bepaalt zeer sterk het huidige en latere schoolsucces. Van jongs af aan stimuleren we taal bij de kinderen en bouwen we samen met ouders en partners aan een sterke taalbasis. We zorgen ervoor dat kinderen optimaal en maximaal met taal in aanraking komen en die ook adequaat leren gebruiken zowel binnen als buiten ons kindcentrum. Binnen alle vakgebieden besteden we aandacht aan taal. Taal is zichtbaar binnen ons kindcentrum en loopt als een rode draad door al onze activiteiten.

 
  • de kracht  van verbinding

Ons kindcentrum staat midden in de wijk Rijpelberg. Verbinding en goede communicatie tussen kinderen, medewerkers, ouders, de wijk en andere organisaties is voor ons heel belangrijk en daarom zien we elkaar als partners in de ontwikkeling van de kinderen. We leren en leven samen in het kindcentrum in verbinding met de wijk. We hebben begrip voor elkaars cultuur, geloof, mening en sociale herkomst. Ouders en medewerkers zijn partners in de opvoeding van de kinderen; daarnaast helpen en denken ze mee met het verder uitbouwen van het kindcentrum. Binnen ons kindcentrum kunnen we een duurzame samenwerking aangaan met logopedie, consultatiebureau,  maatschappelijk werk, zorg, welzijn, sport, muziek, kunst en cultuur en wordt de verbinding met de wijk verstevigd. Door alles onder één dak te organiseren ontstaat er draagvlak en maatschappelijke verbinding. We hebben een gezamenlijk doel: samen kinderen een stevige basis geven van waaruit ze sterk in het leven staan en een waardevolle maatschappelijke bijdrage kunnen leveren.